Sjednice vijeća

Zapisinici sa sjednica Općine Murter - Kornati po datumima održavanja u pdf obliku

2019.

ZAPISNIK sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. siječnja 2019. god.

ZAPISNIK sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 07. ožujka 2019. god.

ZAPISNIK sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 23. travnja 2019. god.

2018.

ZAPISNIK sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 26. ožujka 2018.god.

ZAPISNIK sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. svibnja 2018.god.

ZAPISNIK sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 29. lipnja 2018. god.

ZAPISNIK sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 26. rujna 2018. god.

ZAPISNIK sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 21. studenog 2018. god.

ZAPISNIK sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 27. prosinca 2018. god.

2017.

ZAPISNIK konstituirajuće sjednice

ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 29. lipnja 2017.god.

ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 04. kolovoza 2017.god.

ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 18. rujna 2017.god.

ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 28. rujna 2017.god.

ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 18. listopada 2017.god.

ZAPISNIK sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 10. studenog 2017.god.

ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 14. prosinca 2017.god.

ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 22. prosinca 2017.god.

ZAPISNIK sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. prosinca 2017.god.

2016.

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 28. lipnja 2016.god.

ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. lipnja 2016. god.

ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 29. srpnja 2016. god.

ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 28. rujna 2016.

ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 1. prosinca 2016.

ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 23. prosinca 2016.

 2015.

ZAPISNIK sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 28. rujna 2015.

ZAPISNIK sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter- Kornati održane 30. srpnja 2015.

ZAPISNIK sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter- Kornati održane 30. lipnja 2015.

Zapisnik 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter- Kornati održane 23. svibnja 2015. godine

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Murter- Kornati održane 21. svibnja 2015. godine

Zapisnik 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 20. travnja 2015.

Zapisnik 13. sjednice po hitnom postupku Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 3. travnja 2015.

Zapisnik 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 16. ožujka 2015.

Zapisnik 12. sjednice po hitnom postupku Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 10. veljače 2015.

2014.

Zapisnik 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 23. prosinca 2014.

Zapisnik 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 05. prosinca 2014.

Zapisnik 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 02. listopada 2014.

Zapisnik 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 01.srpnja 2014.

Zapisnik 7. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 27. lipnja 2014.

Zapisnik 7. redovne sjednice Općinsko vijeća Općine Murter-Kornati održane 05. svibnja 2014.

Zapisnik 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 21. ožujka 2014.

Zapisnik 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. siječnja.2014.

2013.

Zapisnik 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 30. prosinca 2013.

Zapisnik 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 16. prosinca 2013.

Zapisnik 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 25. rujna.2013.

Zapisnik 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 23. rujna 2013.

Zapisnik 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 26. srpnja 2013.

Zapisnik 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 05. srpnja 2013.

Zapisnik 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 28. lipnja 2013.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati održane 21. lipnja 2013.

Poslovnik

Poslovnik Općine Murter - Kornati u pdf obliku možete pronaći ovdje.

Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

 

Sastav i radna tijela

Općinsko vijeće

Djelokrug rada i nadležnost
Općinsko vijeće je predstavničko tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Način rada predstavničkog tijela uređuje se Poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
4. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
5. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Članovi Vijeća:

1. Venčoslav Skračić, predsjednik

2. Ana Begić

3. Ivana Juraga

4. Edo Juraga

5. Ivana Juran Magdić

6. Maja Barešić

7. Enio Turčinov

8. Milan Ježina

9. Joso Mudronja

10. Mateja Bašić

11. Vladimir Turčinov

 

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva zamjenika potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća

1. Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija,
- Povjerenstvo (komisija za popis birača).

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenovani su:

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenovani su:

  1.  


Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

2. Ostala radna tijela Vijeća:
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. Do sada osnovana i imenovana radna tijela:
a) Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe (Ulica Vlake-Podraduč)

b) Povjerenstva za koordinaciju projekta odvodnje Općine Murter – Kornati

c) Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja:

  1. Mateja Bašić
  2. Enio Turčinov
  3. Ivana Drescher
  4. Milan Ježina
  5. Jadranka Fržop

d) Povjerenstva za raspodjelu sredstava Proračuna (sport i kultura)