Javni poziv stanovnicima, udrugama, političkim organizacijama, trgovačkim društvima i ustanovama da daju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati

Ruj 02 2014

Na temelju članka 11. Odluke o priznanjima Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 14/04), Odbor za nagrade i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV

I.

Pozivaju se svi stanovnici Općine Murter-Kornati, udruge građana, trgovačka društva i ustanove, političke stranke te sve druge organizacije i građani da daju svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati zaslužnim pravnim i fizičkim osobama i to:

  1. Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati (samo jedna nagrada),
  2. Nagrada Općine Murter-Kornati (do četiri nagrade),
  3. Plaketa Općine Murter-Kornati.

II.

Sve prijedloge molim dostavite Odboru za nagrade i priznanja, Murter, Butina 2, u pisanom obliku s kratkim obrazloženjem najkasnije do 20.09.2014. , faxom na broj 022/435-598 ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

III.

O dodjeli priznanja odlučiti će Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati na sjednici koja neposredno prethodi Danu Općine Murter-Kornati.

Priznanja će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine a imena nagrađenih objaviti će se u sredstvima javnog priopćavanja.

KLASA: 061-01/12-1-1

URBROJ: 2182/18-01- 1240

Murter, 02. rujna 2014.

Odbor za nagrade i priznanja

PREDSJEDNIK

Slobodan Skračić v.r.

 

 

 

Na temelju članka 14. Statuta Općine Murter («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 15/01), Općinsko vijeće Općine Murter, na 24. sjednici od 14. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU

o priznanjima Općine Murter

 

 

                   I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i kriteriji za dodjelu priznanja, izgled i oblik pojedinog priznanja, te postupak njihove dodjele.

           

Članak 2.

Javna priznanja Općine su;

  1. Nagrada za životno djelo Općine Murter,
  2. Nagrada Općine Murter,
  3. Plaketa Općine Murter,
  4. Grb Općine Murter,
  5. Priznanje počasnog građanina Murtera

           

II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE MURTER

a) Nagrada za životno djelo Općine Murter

Članak 3.

            Nagrada za životno djelo Općine Murter dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima i to:

-          za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Općine Murter,

-          za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu,

-          za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti,

-          za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, športu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi,

-          za humana djela,

-          za zapaženu građansku hrabrost

            Nagrada za životno djelo Općine Murter ne može se dodijeliti dužnosnicima u tijelima državne uprave te lokalne i područne samouprave, za vrijeme trajanja njihovih mandata.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna nagrada za životno djelo Općine Murter.

b) Nagrada Općine Murter

Članak 4.

            Nagrada Općine Murter dodjeljuje se za osobita postignuća važna za Općinu Murter na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva-za rezultate postignute u prethodnoj godini.

            Nagrada Općine Murter dodjeljuje se građanima i njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama.

            Svake godine može se dodijeliti do četiri Nagrade Općine Murter.

c) Plaketa Općine Murter

Članak 5.

            Plaketa Općine Murter dodjeljuje se građanima Općine Murter i drugim osobama koje rade na području Općine Murter, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, prilikom njihovih i drugih obljetnica i Dana Općine Murter, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Murter.

d) Grb Općine Murter

Članka 6.

            Grb Općine Murter dodjeljuje se građanima Općine Murter, ostalim građanima Republike Hrvatske i građanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima i ustanovama, u znak priznanja za opći razvoj demokracije, napredak čovječanstva, za uspješnu i korisnu suradnju s općinom Murter.

d) Priznanje počasnog građanina Općine Murter

Članka 7.

            Počasnim građaninom Općine Murter može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem ili postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Murter, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Murter i drugih gradova, naroda i država, razvoj demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

            Počasnim građaninom Općine Murter ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Murter.

            III. IZGLED I OBLIK  

Članak 8.

            Nagrada za životno djelo sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju na području Općine Murter.

Članak 9.

            Nagrada Općine Murter, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju na području Općine Murter.

            Nagrada Općine Murter, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome.

Članka 10.

            Priznanje počasnog građanina Općine Murter sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Općine Murter.

            IV. POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA OPĆINE MURTER

Članak 11.

            Radi dodjele priznanja Općine Murter odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Murter (u daljnjem tekstu: Odbor) pokreće postupak radi podnošenja prijedlogu za dodjelu priznanja.

            Postupak u smislu stavka 1. ovog članka pokreće se objavom odgovarajuće obavijesti- oglasa, koji se objavljuje u na oglasnoj ploči Općine Murter.

           

Članak 12.

            Polazeći od oglasa iz članka 11. ove odluke prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti trgovačka društva i ustanove, političke stranke, udruge građana i druge organizacije i te građani.

            Pravo davanja prijedloga u smislu stavka 1. ovog članka nemaju članovi općinskog vijeća Općine Murter.

Članak 13.

            Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Murter dostavljaju se Odboru.

            Odbor može osnovati ocjenjivačku radnu skupinu, odnosno skupine, radi stručne obrane pojedinih prijedloga i davanja mišljenja-utvrđivanja prijedloga za Općinsko vijeće.

            Prijedlozi za dodjelu priznanja utvrđuju se po mogućnosti konsenzusom. Ako se ne postigne konsenzus tada prijedlog za dodjelu priznanja Odbor utvrđuje tajnim glasovanjem.

Članak 14.

            O dodjeli priznanja Općine Murter odlučuje bez rasprave Općinsko vijeće Općine Murter, u pravilu na sjednicama koja neposredno prethodi Danu Općine Murter.

            Imena nagrađenih objavljuju se u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 15.

            Priznanja Općine Murter u pravilu se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, koja se održava u povodu Dana Općine Murter, a uručuje ih predsjednik Općinskog vijeća ili vijećnik kojega on odredi.

            V. OSTALA PITANJA ZNAČAJNA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE MURTER

Članak 16.

            Postignuća u znanstveno-istraživačkom radu i zasluge za razvitak znanosti iz bilo kojeg područja, te postignuća u književnom i umjetničkom radu, kada se ocjenjuju radi dodjele priznanja Općine Murter u smislu ove odluke, ocjenjuju se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela.

            Predlagač mora odboru osigurati kritičke ocjene djela iz stavka 1. ovog članka i to od najmanje dva priznata stručnjaka za određeno područje.

Članak 17.

            Priznanja Općine Murter mogu se dodijeliti i posmrtno.

            Priznanja Općine Murter koja se dodjeljuju posmrtno, kao i ona koja nisu uručena za života, predaju se članovima uže obitelji nagrađenog (bračnom drugu, djeci ili roditeljima).

Članak 18.

            Ured načelnika Općine Murter vodi očevidnik o dodjeli priznanja Općine Murter.

Članak 19

            Sredstva za izradu i dodjelu priznanja Općine Murter, na prijedlog Odbora, osiguravaju se u proračunu Općine Murter, na posebnoj poziciji.

Članak 20.

            Oblik i sadržaj povelje i diplome, odnosno druge odgovarajuće isprave o priznanjima općine u smislu ove odluke, te druga pitanja značajna za dodjelu priznanja Općine Murter koja nisu određena ovom odlukom, propisuju se pravilnikom Odbora.

            VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

            Iznimno, odredbe članka 4. stavka 1. ove odluke, Nagrada Općine Murter za 2004. godinu može se dodijeliti za rezultate postignute u prethodnim godinama.

Članak 22

            Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o priznanjima Općine Murter («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 4/88 i 5/00).

Članak 23

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije».

KLASA: 061-01/04-1

URBROJ:2182/18-01/04-24

Murter, 14. prosinac 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MURTER

PREDSJEDNIK

Ivo Marušić v.r.