Obavijest svim korisnicima zajamčene minimalne naknade

Lis 02 2018

Pozivamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade da obavezno dostave dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

(novijeg datuma) kako bi mogli ostvariti pravo za dobivanje novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrijeva.

Dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu izdaje Centar za socijalnu skrb Šibenik, na adresi Petra Grubišića 3, Šibenik.

Dokaz treba dostaviti najkasnije do 01. 11. 2018.g.