JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Murter-Kornati za 2017. god.

Stu 08 2016

Na temelju Zaključka načelnika Općine Murter-Kornati od 07. studenog 2016. godine

NAČELNIK OPĆINE MURTER-KORNATI

objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture

i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Murter-Kornati

za 2017. godinu

 

  1. Javne potrebe u područjima, sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruge građana za

koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Murter-Kornati jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u narečenim područjima od interesa za Općinu Murter-Kornati.

II.       U programe javnih potreba Općine Murter-Kornati za 2017. godinu uvrstit će se:

- u području sporta – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana na razini Općine, sufinanciranje programa sportskih škola djece i mladeži te programa nastupa sportaša i sportskih udruga na domaćim i međunarodnim natjecanjima;

- u području kulture – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana u kulturi, sufinanciranje kulturnih akcija i manifestacija te programa poticanja, razvitka i promicanja kulturnog stvaralaštva djece i mladeži, sufinanciranje konzervatorskih i restauratorskih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

- u području društvenih djelatnosti – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga stradalnika Domovinskog rata, programi udruga građana koje skrbe o osoba  s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

III.        Prijedloge programa mogu predlagati udruge građana koje obavljaju narečene programske djelatnosti te imaju sjedište na području Općine Murter-Kornati.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Murter-Kornati.

IV.        Predlagatelj programa je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- popunjeni obrazac prijavnice,

- obrazloženje (opis) predloženog/predloženih programa,

- financijski plan odnosno specificirani troškovnik za izvršenje plana za svaki predloženi program, u kojem će se navesti podaci o ukupni troškovima izvršenja programa, podaci o financijskim sredstvima koja se osiguravaju iz vlastitih i/ili drugih izvora te podaci o dijelu financijskih sredstava za koja se predlaže da si osigura Općine Murter-Kornati.

- dokaz o registraciji udruge (Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva.)

V.         Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa sadržajem ovoga Javnog poziva podnose se zaključno do 09. prosinca 2016. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog programa javnih potreba – ne otvarati, na adresu: OPĆINA MURTER-KORNATI, Butina 2, 22 243 Murter, bez obzira na način dostave.

VI.        Vrednovanje i odabir prijavljenih programa provesti će Povjerenstvo za raspodjelu sredstava Proračuna (sport i kultura) u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga.

Predlagatelji programa imaju pravo prigovora na odluku o odabiru programa u roku od 8 dana o dana objave iste odluke na mrežno stranici Općine Murter-Kornati. Prigovor se podnosi općinskom načelniku. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenja oduke po prigovorima, pristupa se zaključenju ugovora o financiranju provedbe programa.

VII.       Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u programe javnih potreba Općine Murter-Kornati za 2017. godinu.

VIII.      Obrazac prijavnice se može osobno preuzeti u službenim prostorijama općinske uprave a dostupan je i na mrežnoj stranici Općine Murter-Kornati,  http://murter.hr/obrasci

KLASA: 402-08/16-01/07

URBROJ: 2182/18-03/1-16-2

Murter, 07. studenog 2016.