Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Murter-Kornati

Stu 11 2016

Na temelju članka 93.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN) izmjenama i dopunama Plana prijma u službu Općine Murter-Kornati (KLASA: 112-01/16-01/01, URBROJ: 2182/18-03/1-16-2, od 20. listopada 2016. godine), općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Općini Murter-Kornati

za  radno mjesto: referent – 1 izvršitelj/ica

u Odsjeku za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje JUO Općine Murter-Kornati.

Uvjeti za prijam:

-srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju ekonomske, upravne ili tehničke struke,

-poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12. i 120/12.) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. ZSN-a.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

-          životopis

-          presliku osobne iskaznice,

-          dokaz o radnom stažu,

-          presliku svjedodžbe o stručnoj spremi,

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz  članka 15. ZSN-a (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Murter-Kornati, Butina 2, Murter 22 243, s naznakom : „za stručno osposobljavanje“ u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, Matije Gupca 42a, 22 000 Šibenik (nastavku teksta: HZZ).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj javni poziv  bit će objavljen na HZZ i na web stranici Općine Murter-Kornati (www.murter.hr)

KLASA: 112-07/16-01/01

URBROJ: 2182/18-03/1-16-3

Murter, 09. studenog 2016.