Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kod otoka Balabra"

Pro 01 2017

Ovdje možete doznati više informacija o Javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“.

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I-351-03/17-02/47; Urbroj: 517-06-2-1-1-17-15 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje Javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“

  1. Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 11. prosinca 2017. godine do 09. siječnja 2018. godine.
  2. Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Općine Murter-Kornati, Butina br. 2, 22 243 Murter, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.
  3. Javno izlaganje održat će se 19. prosinca 2017. godine u 11:00 sati u Narodnoj knjižnici i čitaonici, Butina br. 2, Murter.Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Pelagos Net Farma d.o.o., Vrgada i predstavnici izrađivača Studije Oikon d. o. o., Zagreb, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
  4. Studija i sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave dostupan javnosti na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr i Općine Murter-Kornati www.murter.hr.
  5. Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  6. Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“.
  7. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, oglasnim pločama Šibensko-kninske županije i Općine Murter-Kornati, te na njihovim internetskim stranicama.

Oglas o Javnoj raspravi

Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš - netehnički sažetak