Ishodovana građevinska dozvola za reciklažno dvorište

Sij 02 2020

Krajem prosinca ishodovana je građevinska dozvola za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Hripe.

Jedinice lokalnih samouprava u svom radu izvršavaju obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada tako da, među ostalim, osiguravaju funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave. Upravo takvo reciklažno dvorište u skorijoj budućnosti nastat će na području Općine Murter Kornati.

Ključnu ulogu u uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom ima odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka kao i općenito odvojeno prikupljanje otpada kao predradnja za oporabu i ponovno korištenje otpada. Jedan od sastavnih dijelova toga sustava predstavljaju upravo reciklažna dvorišta gdje građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad, odakle se onda prikupljeni i privremeno skladišteni otpad organizirano predaje na daljnje postupanje.

U narednim tjednima očekuje se otvaranje natječaja u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kroz program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa za građenje reciklažnih dvorišta s bespovratnim financiranjem iz Kohezijskog fonda. Općina Murter Kornati pripremila je sve za prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Cilj ovog programa je odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja reciklažnih dvorišta na svom području gdje broj dvorišta ovisi o broju stanovnika.