Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu podataka

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnog djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovno korištenje informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obavještavanje tijela javnih vlasti da se pristupi zatvaranju informacija, odnosno treba objaviti informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kada se objavljuju podaci o objavljivanju propisa ili drugih propisa.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvareno u skladu sa Zakonom o pravima pristupa informacijama (»Narodne novine«, broj 25 / 13,85 / 13). Zakonom je propisano načelo prava na pristup informacijama i informacijama o ponovnoj uporabi, ograničenje prava na pristup informacijama i informacijama o ponovnoj uporabi, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl.27. sv. 1. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama zakona.

Tijelo javnih vlasti daje podatke za ponovno korištenje bez ograničenja, za slobodnu upotrebu i otvoreni format.

NAPOMENA: objavljeni uvjeti za ponovnu uporabu podataka bit će objavljeni u Pravilniku nadležnog ministarstva za poslove uprave koji će biti primijenjen čl. 31. sv. 5. Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje detaljne uvjete ponovnog korištenja informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržajem i načinom objavljivanja dozvola koje moraju biti određene uvjete ponovnog korištenja ili povezivanja dopuštenja, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Službenik za informiranje

Općina Murter-Kornati informira javnost putem službenih web stranica o dokumentima i informacijama koje posjeduje i koje su javno otvorene u elektroničkom obliku i mogu im pristupiti bez upućivanja posebnih zahtjeva, a pristup svim podacima i dokumentima ostvarenim podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnom upotrebom informacija ostvareno je podnošenjem zahtjeva za službu informiranja Općine Murter-Kornati na sljedeći mogući način:

1. putem telefona na broj: +385 022 / 435-599                                                                                                                                            
2. putem faksa na broj: +385 022 / 435-598
3. elektronička poštom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
4. poštom na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
5. osobno na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija. doktor

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

 

Službenik za informiranje: MIRJANA JAKOVLJEVIĆ, mag.iur.

Zamjenik službenika za informiranje: MELANIJA TURČINOV RAMESA, mag.iur.

Adresa / sjediš. službenika za informiranje: 22 243 Murter, Općina Murter-Kornati, Butina 2
Tel. službenika za informiranje: 022 / 435-599
Faks službenika za informiranje: 022 / 435-598
E-pošta službe za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: 08:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Murter-Kornati ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija o korisniku prava na pristup informacijama i ponovno korištenje informacija, kao i naknadu za troškove dostavljenih informacija, koje se naplaćuju na odgovarajući kriterij za određivanje visine stvarnih materijalnih troškova i troška dosta informacija. . (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Visina troškova stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem broju:

1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice veličine A4 - 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice veličine A3 - 1, 60 kuna
5 elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici zasebno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB , 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumentacije iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećim cjelinama redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnim materijalnim troškovima za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu usluga, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivane iznose stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik pravo na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Murter-Kornati izdat će prava korisnika na informacijski račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001.)
 • Direktiva 2013/37 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjenama Direktive 2003/98 / EZ o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnom korištenju informacija Općine Murter-Kornati
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 • Zahtjev za ponovljenu upotrebu informacija

Izvješća

 • Izvještaj o dokaznom zakonu o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Izvještaj o dokaznom zakonu o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći u rubrici "Obrasci".

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pronaći  ovdje.

Godišnje izvješće o dokazima Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

         -  Godišnje izvješće.csv

 Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. god.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. god.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. god.

Godišnje izvješće o provjeri ZPPI za 2020. god.csv.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. god.csv.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. god.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. god.csv.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. god.

 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.