Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Znak civilne zaštite Republike Hrvatske je međunarodni znak civilne zaštite.
       
 http://www.zagreb.hr/userdocsimages/hitne_situacije/ZNAK%20CZ.png
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
Mjere su:
-          uzbunjivanje i obavješćivanje;
-          evakuacija, zbrinjavanje;
-          sklanjanje, spašavanje;
-          prva pomoć, KBRN zaštita (Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita);
-          asanacija (humana, animalna, asanacija terena);
-          zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla;
-          zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:
– pripremne aktivnosti: provode se kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne djelatnosti sudionika sustava civilne zaštite;
– operativne aktivnosti: provode se u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja.
U sustavu civilne zaštite razlikujemo tri faze: prevencija, pripravnost i reagiranje.

Civilna zaštita ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Načela su:
- opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije
načelo operativnog djelovanja: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Sudionici sustava su:
– Vlada Republike Hrvatske
– Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Operativne snage sustava su:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
 
Obveznici civilne zaštite su hrvatski državljani, državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od 18 do 65 godina života, koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave.
Iznimno (st. 1. čl.44. Zakona) dužnosti u sustavu civilne zaštite ne mogu se dodjeljivati:
– trudnicama, majkama s djetetom mlađim od deset godina ili samohranim roditeljima djeteta do 15 godina
– osobama koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad
– djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, pričuvnicima pozvanim na obuku, ugovornim pričuvnicima, kadetima, osobama koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnicima kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojnim obveznicima mobiliziranim u Oružane snage Republike Hrvatske, zaposlenicima kojima je uvedena radna obveza
– policiji, žurnim službama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim članovima drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenicima i namještenicima središnjih tijela državne uprave
– zaposlenicima u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.
 
Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.