Općina Murter – Kornati
Početna  /  Ustrojstvo  /  Civilna zaštita

Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Znak civilne zaštite Republike Hrvatske je međunarodni znak civilne zaštite.

Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
Mjere su:
–          uzbunjivanje i obavješćivanje;
–          evakuacija, zbrinjavanje;
–          sklanjanje, spašavanje;
–          prva pomoć, KBRN zaštita (Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita);
–          asanacija (humana, animalna, asanacija terena);
–          zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla;
–          zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:
– pripremne aktivnosti: provode se kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne djelatnosti sudionika sustava civilne zaštite;
– operativne aktivnosti: provode se u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja.
U sustavu civilne zaštite razlikujemo tri faze: prevencija, pripravnost i reagiranje.

Civilna zaštita ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Načela su:
– opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije
– načelo operativnog djelovanja: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Sudionici sustava su:
– Vlada Republike Hrvatske
– Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Operativne snage sustava su:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Obveznici civilne zaštite su hrvatski državljani, državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od 18 do 65 godina života, koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave.
Iznimno (st. 1. čl.44. Zakona) dužnosti u sustavu civilne zaštite ne mogu se dodjeljivati:
– trudnicama, majkama s djetetom mlađim od deset godina ili samohranim roditeljima djeteta do 15 godina
– osobama koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad
– djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, pričuvnicima pozvanim na obuku, ugovornim pričuvnicima, kadetima, osobama koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnicima kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojnim obveznicima mobiliziranim u Oružane snage Republike Hrvatske, zaposlenicima kojima je uvedena radna obveza
– policiji, žurnim službama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim članovima drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenicima i namještenicima središnjih tijela državne uprave
– zaposlenicima u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.

Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka


Stožer civilne zaštite Općine Murter-Kornati

  • Načelnik-Jure Mudronja
  • Zamjenik načelnika- Mate Lovrić

Kontakt telefon: 022 435 599


Dnevna priopćenja Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije pratite na:  http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/ .

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana