Općina Murter – Kornati
Početna  /  Informacije  /  Pravo na pristup informacijama  /  Naknada za pristup informacijama

Naknada za pristup informacijama

Općina Murter-Kornati ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija o korisniku prava na pristup informacijama i ponovno korištenje informacija, kao i naknadu za troškove dostavljenih informacija, koje se naplaćuju na odgovarajući kriterij za određivanje visine stvarnih materijalnih troškova i troška dosta informacija. . (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Visina troškova stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem broju:

  1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  3. preslik jedne stranice veličine A4 – 1,00 kuna
  4. preslik jedne stranice veličine A3 – 1, 60 kuna
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  7. elektronički zapis na memorijskoj kartici zasebno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB , 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
  8. pretvaranje jedne strane dokumentacije iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
  9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećim cjelinama redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnim materijalnim troškovima za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu usluga, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivane iznose stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik pravo na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Murter-Kornati izdat će prava korisnika na informacijski račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana