Općina Murter – Kornati
Početna  /  Informacije  /  Pravo na pristup informacijama  /  Propisi i akti

Propisi i akti

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001.)
 • Direktiva 2013/37 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjenama Direktive 2003/98 / EZ o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnom korištenju informacija Općine Murter-Kornati
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 • Zahtjev za ponovljenu upotrebu informacija
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana