Statut

Statut Općine Murter - Kornati u pdf obliku možete pronaći ovdje.

Općinski akti (Arhiva)

 

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Murter-Kornati

Rezulati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje- Odbor za izbor i imenovanje

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije

2. izvješće Mandatne komisije

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko - Kninske županije

Odluka o ne prihvačanju prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave

Zaključak o prihvačanju izvješća i nalaza Državnog ureda za reviziju

Zaključak o prihvačanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Murter - Kornati za razdoblje od 01,01.2013.godine do 30.06.2013,godine

Zaključak o ne prihvačanju prijedloga godišnjeg obračuna za 2012.godinu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopustene razine buke

Zaključak o ne prihvačanju Financijskog izvješća komunalnog poduzeća "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Odluka o pokriću gubitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Murter - Kornati

 

Važni dokumenti

OPĆINA MURTER-KORNATI

 • Statut Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/193/20
 • Odluka o priznanjima Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/181/19
 • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o grbu i zastavi Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/17

Odluka o naknadi za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/175/172/21

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/173/17

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/17
 • Odluka o sufinanciranju troškova boravke djece s područja Općine Murter-Kornati u Dječjem vrtiću "Spužvica" - SGOMK br. 5/18

NEKRETNINE

 • Odluka o stjecanju i dostupnosti nekretninama u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17 , SGOMK br. 1/19
 • Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17

 

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

 • Odluka o komunalnom doprinosu - SGOMK br. 1/192/193/20
 • Odluka o komunalnoj naknadi - SGOMK br. 1/194/193/20
 • Odluka o vrijednosti boda komunalnih naknada - SGOMK br. 8/18

 

ODLUKA O POREZIMA

 • Odluka o porezima Općine Murter-Kornati - SGOMK  2/21

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Odluka o komunalnom redu - SGOMK br. 4/192/20
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/192/20
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Murter-Kornati za 2021. godinu - SGOMK  5/207/20

 

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti - SVŠKŽ br. 11/16

 

PROMETI

 • Odluka o nerazvrstanim cestama - SVŠKŽ br. 2/12 , SGOMK br. 4/172/21
 • Odluka o uređenju prometa na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/184/18
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/187/19

 

GROBLJA

 • Odluka o groblju na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/18

 

ŽIVOTINJE

 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa - SGOMK br. 6/182/20

 

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina - SGOMK br. 4/19