Općina Murter – Kornati
Početna  /  Ustrojstvo  /  Načelnik

Načelnik

Izvršne poslove u Općini obavlja općinski načelnik.

  • Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.
  • Općinski načelnik zastupa Općinu i obavlja poslove utvrđenim statutom Općine, u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik:

  1. priprema prijedloge općih akata,
  2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkih tijela,
  3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelovanja te nadzire njihov rad,
  4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu lokalnih jedinica, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
  5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretačkim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom ponudom imovine u skladu sa ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
  6. imenuje i razrješuje predstavničke jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Općinski načelnik: 
Toni Turčinov, mag. ing. agr.
tel. +385 (0) 22 435 599
toni.turcinov@murter.hr
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana