Općina Murter – Kornati
Početna  /  Ustrojstvo  /  Općinsko vijeće  /  Sastav i radna tijela

Sastav i radna tijela

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana koje donosi akte u okviru djelovanja Općine samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Murter-Kornati.

Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati ima 9 članova.

Mandat člana predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa Zakonom i statutom.

 

Predstavničko tijelo:

 1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati:

 1. Krešimir Mudronja, predsjednik
 2. Ante Turčinov, potpredsjednik
 3. Marko Skračić
 4. Daniel Ježina
 5. Marko Ježina
 6. Jure Mudronja
 7. Ivana Šimat
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana