Koncesije

UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM - KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU


Koncesijsko odobrenje daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću uporabu pomorskog dobra. Za svaki grad / općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osnivanje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja.
Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru kao i naknada za izdavanje pojedinog Koncesijskog odobrenja (nezavisno o djelatnosti) propisane su Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja ("Narodne novine" br. 36/04, 63/08 i 133/13), odnosno Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru Tablica 2. i Tablica 3.
Načelnik Općine Murter-Kornati donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području općina Murter-Kornati za svaku godinu i isti mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom obavezno sadrži plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za njegovo upravljanje, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine koja ga donosi, kao i mikrolokacije za obavljanje istih.
Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja podnose se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu.
• UREDBA - o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)
• UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)
• UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

U potpunosti dostupni sve dokumentirane veze za koncesijsko odobrenje možete pronaći ispod:

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Murter-Kornati za 2021. godinu.

 

Kontakti

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Tel:  + 385 22 435 599

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">stozercz @ murt er .hr

Općinski načelnik
Toni Turčinov, mag. ing. agr.
Tel: 385 22 435 599
 
Administrativna tajnica
Mare Kovačev
Tel: + 385 22 435 599
Faks: + 385 22 435 598
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Melanija Turčinov Rameša dipl.iur.
Tel: + 385 (0) 22 435 801
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnica pročelnice:
Mirjana Jakovljević, mag.iur.
Tel: + 385 (0) 22 435 801
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viši savjetnik za razvoj i podršku EU
Luka Ježina
Tel: +385 22 435 777
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu
Josipa Skračić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za javne prihode i financije
Katarina Burazer Katić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za komunalne i opće poslove
Vesna Juran
Tel: + 385 (0) 22 435 800
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite."> Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za komunalne poslove
Daniela Bašić
Tel: +385 (0) 22 435 798
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Komunalni redar
Nikolina Skračić
Tel: +385 (0) 22 435 799
Mob: +385 91 321 0098
Pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prometni redar
Marko Kalik
Tel: +385 (0) 22 435 799
Mob: +385 91 321 0095
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba podataka

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnog djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnim korištenjem informacija obuhvaćaju pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obavještavanje tijela javnih vlasti da se pristupi zatvaranju informacija, odnosno trebalo bi objaviti informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kada se objavljuju podaci o objavljivanju propisa ili drugih propisa.

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je i ostvareno u skladu sa Zakonom o pravima pristupa informacijama (»Narodne novine«, broj 25 / 13,85 / 13). Zakonom je propisano načelo prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija.

U skladu sa čl.27. sv. 1. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama zakona.

Tijelo javnih vlasti daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu upotrebu i otvoreni format.

NAPOMENA: objavljeni uvjeti za ponovnu uporabu podataka bit će objavljeni u Pravilniku nadležnog ministarstva za poslove uprave koji će biti primjenjeni čl. 31. sv. 5. Zakoni o pravu na pristup informacijama propisuju detaljne uvjete ponovnog korištenja informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržajem i načinom objavljivanja dozvole koji moraju biti određeni uvjeti ponovnog korištenja ili povezivanja dozvole mogućnosti, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Službenik za informiranje

Općina Murter-Kornati informira javnost putem službenih web stranica dokumenta i informacija koja posjeduje i koja su javno otvorena u elektroničkom obliku i mogu im pristupiti bez upućivanja posebnih zahtjeva, a pristup svim podacima i dokumentima ostvaren je podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija ostvareno je podnošenjem zahtjeva za službu informiranja Općine Murter-Kornati na sljedeći mogući način:

1. putem telefona na broj: +385 022 / 435-599                                                                                                                                            
2. putem faksa na broj: +385 022 / 435-598
3. elektroničko poštom službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
5. osobno na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija. doktor

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

 

Službenik za informiranje: MIRJANA JAKOVLJEVIĆ, mag.iur.

Adresa / sjediš. službenika za informiranje: 22 243 Murter, Općina Murter-Kornati, Butina 2
Tel. službenika za informiranje: 022 / 435-599
Faks službenika za informiranje: 022 / 435-598
E-pošta službe za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: 08:00 do 15:00

Naknada za pristup informacijama

Općina Murter-Kornati ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija o korisniku prava na pristup informacijama i ponovnom korištenju informacija, kao i na naknadu o troškovima dostavljenim informacijama, koje se naplaćuju na odgovarajući kriterij za određivanje visine stvarnih materijalnih troškova i troška dosta informacije (dalje u tekstu: Kriterij) o temelju članka 19. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Visina troškova stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem broju:

1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1, 60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kune
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici zasebno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumentacije iz fizičkog u elektroničkom obliku - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektroničkom zapisu - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećem cjelini redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnim materijalnim troškovima za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu usluga, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obrađuju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik pravo na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Murter-Kornati izdat će korisnike prava na informacijski račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001.)
 • Direktiva 2013/37 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. oo izmjene Direktiva 2003/98 / EZ o ponovnoj primjeni informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnom korištenju informacija Općine Murter-Kornati
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 • Zahtjev za ponovljenu uporabu informacija

Izvješća

 • Izvješće o dokaznom zakonu o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Izvješće o dokaznom zakonu o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infromaciji za 2013. godinu

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći u rubricama "Obrasci".

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pronaći ovdje.

Godišnje izvješće o dokazima Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

         -  Godišnje izvješće.csv

 Godišnje izvješće o provebi ZPPI za 2018. god.

Godišnje izvješće o provebi ZPPI za 2019. god.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. god.

              -Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. god.csv.