Sastav i radna tijela

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana koje donosi akte u okviru djelovanja Općine samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Murter-Kornati.
Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati ima 9 članova.
Mandat člana predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona. Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa Zakonom i statutom.
Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati:

1. Krešimir Mudronja, predsjednik
2. Ante Turčinov, potpredsjednik
3. Maja Barešić
4. Sandra Bašić
5. Daniel Ježina
6. Marko Ježina
7. Dorjana Juraga
8. Jure Mudronja
9. Ivana Šimat