Sastav i radna tijela

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Prema zakonu ili drugim propisima nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaci koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaci u nadležnosti općinskog načelnika.
 
 
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- donosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako taj vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,
- donosi odluku o promjeni granice Općine, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,
- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 15. ovog. Statuta na županiju odnosno na  mjesnu samoupravu,
- donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
 
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Murter-Kornati ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
 
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Općine Murter-Kornati,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine Murter-Kornati, ako je odluku predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik ili većina mjesnih odbora.
 
Dvotrećinskom većinom svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 vijećnika Općinskog vijeća.
 

Članovi Vijeća:

1. Krešimir Mudronja, predsjednik

2. Ante Turčinov, potpredsjednik

3. Sandra Bašić

4. Daniel Ježina

5. Ivana Šimat

6. Maja Barešić

7. Dorjana Juraga

8. Marko Ježina

9. Jure Mudronja

 

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji čine većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.